Runor

Runor är symboler med olika betydelser ristat in i sten.

Runor är ett användbara verktyg inom spådom, och många spåoperatörer använder de dagligen.

runsten
Ursprungligen är runor skriftspråk som användes i de germanska områdena från strax efter Kristi födelse fram till 1800-talet. Många inskriptioner har bevaras eftersom de höggs ut eller ristades in i runstenar.


En av de äldsta runinskrifterna, och förmodligen den äldsta kända i Norge, finns på en spjutspets från Øvre Stabu på Toten. Inskriptionen lyder ”raunijaR” (””upplever””, ””erfara””) och härstammar från cirka 200 e.Kr.